Doğrugözün Tarihçesi
 
 
                                                    Doğrugöz Tarihi
 
Hazırlayan : Dr. Muharrem BAYAR
5. DOĞRUGÖZ (Eğrigöz-)(ﺍﻜﺭﻜﻮﺰ)-Akşehir merkez ilçe, Atsız, Engilli,  Karahöyük Kasabaları,  Bozlağan, Savaş, Söğütlü köyleri  ile sınırlıdır 1959 tarihinde belediye teşkilatı kurulmuştur[1].Tek belde,tek mahalledir.Akşehir Caddesi,Savaş Caddesi,Bozlağan Caddesi,Menderes Caddesi,Turgut Özal Caddesi ve Şehir Caddelerini ayrılır.Eğrigöz olan ismi 1980 yılından sonra Doğrugöz olarak değiştirilmiştir. Nüfusu  4100 olup,  İlçeye 5 Km. dir.
Yaptığımız alan çalışmalarında Seyran Höyüğü, Hışır Höyük, Hacı Osman Höyüğü, Eğrigöz Höyüğü, Tomas Höyüğünde Arkaik Devre ait malzemeler bulunmuştur. Cami, çeşme ve benzeri binalarda yapı taşı olarak kullanılmış Roma ve Bizans Dönemine ait mimari parçalar vardır.
Buralara XII. asırda Türk iskanı başlayınca,  bu höyükler üzerine köy ve mezralar kurulmuştur. Eğrigöz  Akşehir-Konya  yolu üzerinde olduğu için, derbent teşkilatı [2] vardır. Gelen giden yolcuların barınması için  büyük bir han yaptırılmış, müştemilat olarak cami, çeşme ve hamam eklenmiş[3].İlk olarak Ali Baba[4] isimli bir Türkmen Beyi hanın civarına derbentçi olarak yerleşerek köyü kurmuştur. O’nu takiben Tomas ve Hışır Höyüğünde oturanlar  gelerek yerleşirler, daha sonra çevredeki mezralardan  toplananlar gelip yerleşmişlerdir.  Köyün olduğu  yerde ki öz den dolayı Eğriöz ismini vermişlerdir. Zamanla bu isim Eğrigöz  olmuştur.
Altıntaş Köyünün olduğu yerde 1277 yılında meydana gelen Cimri Olayı’nda dağılan halkın bir kısmı Eğrigöz’e yerleşmiştir[5]..H. 810/M. 1407 tarihinde köyü kuran ünlü Türkmen Bey’i Ali Bey’in torunlarından  Ahmet Bey’in oğlu Ali Bey camiyi genişleterek yenilemiş, hanı, çeşmeyi ve hamamı tamir ettirmiş, bu külliyeye bir de medrese ilave etmiştir. Külliyenin yaşaması,  tarlalar, bahçeler ve evler vakfedilmiştir[6].
            Padişah Sultan III. Ahmet’in ünlü  sadrazamı ve  Damat İbrahim Paşa, Ilgın’ın Argıt Kırı köyü yakınlarına Akşehir-Konya yolu üzerine büyük bir han yaptırmıştır. Hana  Akşehir ve Ilgın’dan 300 hane göçürmüştür. Han ile Argıt Kırı köyünü birleştirerek Argıthan’ı kurar. Eğrigöz’den de 2 hane buraya göçürülmüştür[7].
             H.881/M.1476 tarihli Sahip Ata Medresesi vakfiyesine göre Eğrigöz  Köyü Sahip Ata Fahreddin Ali Bey’in yaptırdığı medreseye vakf edilmiştir [8].
            1878 yılında Akşehir Kaymakamlığı yapan Bereketzade İsmail Hakkı Bey, Eğrigöz’ü çok severmiş, faytonu ile gelir, burada dinlenirmiş. Hatıralarında Eğrigöz hakkında şunları yazar, “Vişnesi gibi iri, kirazı ise çeşit çeşit ve pek lezzetlidir. Hele kasaba yakınındaki Eğrigöz Köyü’nde yetişen sarı renkli bir çeşit kiraz, o kadar naziktir ki kasabaya gelirse zedelenir”[9].
 
Doğrugöz’de, Hanönü Cuma Camisi,Seyran Camisi ve Yeni Cami isminde üç camisi vardır.
1.Han Önü Cuma Camisi:Kasabanın tarihi eser olarak günümüze gelen tek eseri Hanönü camisidir.Cami,kasabanın ortasında  Akşehir Caddesi ile Bozlağan Caddesinin kesiştiği yerde kurulmuştur.Buradaki büyük külliyenin günümüze gelen tek eseridir.Cumhuriyettin önce civar köylerle birlikte Cuma Namazı kılındığı için Cuma Camisi denmiştir.
Dikdörtgen planlı ahşap cami kırma çatılıdır.Üzerindeki kitabeye göre kasabanın kurucusu kabul edilen Ahmet oğlu Ali Bey tarafından.H.810/M.1407 yılında yerindeki eski cami yıkılarak yeniden yapılmıştır.1900 yılların başında Bermendeli Rum ustalar tarafından tekrar tamir edilerek bu günkü durumuna getirilmiştir.1960 yılında minaresi yapılmıştır.
Kitabesi, “ Cedde  dehale el-mesacidü’l-imarete
                   El-zaif  el-müsalli  el-fakir el-hâkir
                  Ali bin Ahmet bari Sene:aşere ve semane-mie”
Kitabedeki imaret sözcüğü Ali beyin buraya büyük bir külliye yaptığını gösterir.Cami ile hamam günümüze kadar gelmiştir.Han,misafirhane,çeşme ve vakıf mahallesi olarak bilinen yerlerdeki evler zamanla yok olmuştur.Köyün ihtiyarları bu külliyenin yakın zamana kadar ayakta olduğunu söylediler.Han 1960 yılında yıkılmış,yerine belediye iş merkezi yapılmıştır.Çeşme yıkılmış,yeri Hanönü Meydanı’na  katılmıştır.
Ahşap caminin iç duvarları sıvarı üzerine baskı tekniği ile yapılmış süslemeler bulunur.Süslemelerde çiçek motifi hakimdir.Vazodan çıkan çiçeklere güneş örneği verilmiş.Ashab-ı yâri Güzin  ve Sahabe-i Kiram isimleri bitkisel rozet içine yerleştirilmiştir.
Bitkisel bir rozet içine yazılan “Hüseyin” sözcüğünün altına süslemeyi yapan, hatları yazan usta ismini ve  işi yaptığı tarihi yazmıştır. “Ketebe Seyyid Mehmed sene:12” Buna göre camiyi Seyyid Mehmet Usta süslemiş ve hatlarını 1797 yılında yazmıştır.
1324/1908 tarihinde askere giden Eğrigözlü ihtiyat askerleri köylerine dönerken hatıra olarak bir sancak yaptırıp,camiye koyarlar.Hemen her camide bulunan bu hatıra sancak zamanla çok yıpranmış,sonradan benzeri yapılarak camiye konmuştur.Sancağın yeşil atlas yüzünde “Lâilâhe illâ Allah-Muhammeden Resulûllah sadıkü’l-vahidü’l-emin- es-selatü ve’s-selamü aleyke yâ habibullah”sancağın ortasında ay-yıldız ve Osmanlı Arması vardır.Bunun altında sancağın kitabesi şöyledir.
“ 1324 senesi tecemmüm olan Eğrigöz Karyesi ihtiyat efradının bergüzarıdır.1325”[10] Sancağın kırımızı atlas yüzünde: “Lâilâhe illâ Allah-es-selatü ve’s-selamü aleyke yâ habibullah-Nâsrullahü ve fethü’l-kârib”yazılıdır.
2.Yeni Cami:Turgut Özal Caddesi ile Yavuz Caddesinin kesiştiği yerdedir.1978 yılında yaptırılmıştır.Dikdörtgen planlıdır.Minaresi vardır.
3.Seyran Camisi:Kasabanın girişinde kubbeli şadırvanlı güzel bir camidir.1995 yılında yaptırılmıştır.2002 yılında minare ilave edilmiştir.
4. Ali Baba Cami :  15 Aralık 2000 depreminde kasabanın en eski camilerinden Han Önü Cuma camisi büyük hasar gördüğünden caminin, batı tarafına büyük kubbeli modern bir cami yaptırılmıştır. Camiye köyün kurucu Ali Baba ‘nın ismi verilmiştir. Cami 2007 yılında ibadete açılmıştır.
Kasabada  üç tane türbe vardır.Selçuklu dönemine ait mezar taşlarını bulunduğu bir mezarlık var idi.Son zamanda ortadan kaldırılmıştır.
1.Ali Baba Türbesi:Cuma camisinin külliyesinden olan hazirede idi.Caminin diğer külliyeleri gibi mezarlıkta 1960 yılında ortadan kaldırılmış,yerine Eğrigöz İlkokulu yapılmış,bir kısmı meydana ve yola gitmiştir.Ali Baba’nın mezarı kaldırılmamış,okulun bahçesinde korunmaktadır.Mezar sandukası betonarmedir.Şahideleri yoktur.
2.Şıh Ali Türbesi:Akşehir Caddesinin sağ tarafındadır.Kare planlı,üstü kırma çatı ile örtülü dört tarafı açık bir türbedir.Türbenin içinde 3 tane mezar vardır.Ortada Şıh Ali,bir tarafında Şıh Ali Ailesi,diğer tarafında Seyit Bayram Gazi ismi yazılmıştır.Buradaki  kişiler hakkında hiçbir vesika yoktur.
3.Mavi Dede Tekkesi:Doğrugöz Hamamının bahçesindedir.Üzerinde şahide ve yazı yoktur.
Cuma camisinin külliyesinde bir medrese vardı.Bu medresenin son müderrisi Ali Efendidir.1924 yılında medreseler kaldırılırken 30 talebesi vardı.Eğrigöz’ün yetiştirdiği  ünlü müderrislerden Mustafa Efendi,Akşehir’e bir medrese kurarak çok talebe yetiştirmiştir.Bu medrese yıkılarak yerine park yapılmıştır.
İlk mektep halk tarafından 1876 yılında  2 derslik olarak yapılmıştır.Bu eski mektep Ali Baba Türbesinin güneyinde idi.Sonra 2 derslik daha ilave edilerek 4 derslik olmuş.1960 yılında yıkılarak Eğirigöz İlkokulu  yapılmıştır.1973 yılında Ortaokul açılmış.1998 yılında İlköğretim okuluna dönüştürülmüştür.Namık Kemal İlköğretim okulu 1972 yılında açılmıştır.
Kasabada Doğrugöz Öğrenci Yurdu  ile Seyran Öğrenci olmak üzere iki öğrenci yurdu vardır.
H.1256/M.1840 yılında düzenlenen temettuat defterine göre Akşehir Kazasına bağlı Eğrigöz Kasabasının eski sülaleleri:
Konya Eyaleti dahilinde olup bizzat idarede bulunan kazalardan Akşehir Kazasına tabi Eğrigöz karyesinde sakin  ehali-i İslamiye’nin emlaki  arazi ve temettuatının miktarına mübeyyin defteridir  .[11]
Hane No
Eski  sülaleler
Hane No
Eski Sülaleler
Hane No
Eski Sülaleler
  1
Nebi oğlu Hacı Süleyman
40
Hayar oğlu Ali
79
Şakir oğlu Mehmet
  2
Abdullah oğlu Ömer
41
Mehmet oğlu Mehmet
80
Kara Mehmet oğlu Hamza
  3
Hacı Hasan oğlu Hasan
42
Hacı İsmail oğlu Ahmet
81
Yusuf oğlu İsmail
  4
İbrahim oğlu Osman
43
Gazi oğlu İbrahim
82
Salih oğlu Musa
  5
Halil oğlu Mehmet Ali
44
Gazi oğlu Hasan Hüsnü
83
Halil İbrahim oğlu Ahmet
  6
Hacı Mehmet oğlu Hasan
45
Hasan oğlu Hasan Ali
84
Abdullah oğlu Ahmet
  7
Hacı Mehmet oğlu Ali
46
Hafız oğlu Mehmet
85
Halil İbrahim oğlu Turmuş
  8
İbrahim oğlu Ahmet
47
Ömer oğlu Halil
86
Hacı Hasan oğlu Ali
  9
Mustafa oğlu Abdullah
48
Mehmet oğlu Hasan
87
İsmail oğlu İbrahim
10
İsmail oğlu İsmail
49
Osman oğlu Osman
88
Hacı Mehmet oğlu Mehmet
11
Osman oğlu Ahmet
50
Şeyh Ali oğlu Molla
89
Ayan oğlu Mustafa
12
Hacı Osman oğlu Salih
51
Şeyh Ali oğlu Ahmet
90
Topal oğlu İsmail
13
Ali oğlu Kayyum Ali
52
Tekkenişin Mustafa[12]
91
Topal oğlu Mustafa
14
Hamamcı İbrahim oğlu Hacı Osman
53
Numan oğlu Hasan
92
Ömer oğlu Hasan
15
Abdullah oğlu İbrahim
54
Numan oğlu Mehmet
93
Odabaşı oğlu Mustafa
16
Osman oğlu Köse Mehmet
55
Koca Sami oğlu İbrahim
94
Abaza oğlu Mustafa
17
Hasan oğlu Mehmet
56
Hacı Mehmet oğlu Mehmet
95
Deli Ömer oğlu arı İsa
18
Nebi oğlu Hasan
57
Koca Veli oğlu Osman
96
Ömer oğlu Hasan
19
Mustafa oğlu Mehmet
58
Mustafa oğlu Hacı Mehmet
97
Hacı Ali oğlu Ahmet
20
Mehmet oğlu Veli
59
Ömer oğlu İsmail
98
Hacı Hasan oğlu Osman
21
Mehmet oğlu Ali
60
Sarı Çoban oğlu Mustafa
99
İsmail oğlu Hasan
22
Ahmet oğlu Hacı Mehmet
61
Kara Ali Mehmet
100
Kara Ahmet oğlu Ali
23
Osman olu Hacı Osman
62
İsmail oğlu Hacı Halil
101
Hafız Mehmet oğlu Mustafa
24
Mehmet oğlu Halil
63
Ahmet oğlu Hasan
102
Kara Mehmet oğlu Osman
25
Molla Mehmet oğlu Baba Ali
64
Abdullah oğlu Veli
103
Hasan oğlu Mustafa
26
Ahmet oğlu Hasan
65
Abdullah oğlu Mustafa
104
Yusuf oğlu Yusuf
27
Halil oğlu Ahmet
66
Ali oğlu Yetim Musa
105
İsmail oğlu Ahmet[13]
28
Hasan oğlu Koca Mustafa
67
EmirMehmetoğluMehmet
106
Hasan oğlu Ali
29
Ömer oğlu Süleyman
68
Ahmet oğlu Mustafa
107
Ali  oğlu Ali
30
Mustafa oğlu İsa
69
Hasan oğlu Ahmet
108
Halil oğlu Osman
31
Bayrakdar oğlu Ali bin Osman[14]
70
Ali oğlu Mehmet
 
 
32
Ali oğlu Ahmet
71
Sıyam oğlu Hacı Ömer
 
 
33
Ali oğlu Hacı Hasan
72
Solak oğlu Mehmet
 
 
34
Mehmet oğlu Ömer
73
İsmail oğlu Hacı Ömer
 
 
35
Hacı Mehmet oğlu Mustafa
74
Halil oğlu Hacı Mehmet
 
 
36
Mehmet  oğlu Hacı Mehmet
75
Solak oğlu Ömer
 
 
37
Yeğen oğlu Ömer
76
Solak oğlu İbrahim
 
 
38
Hacı İsmail oğlu Kara Hüseyin
77
Halil oğlu Mehmet
 
 
39
Hacı İsmail oğlu Mutsan
78
Halil oğlu Ahme
 
 
1840 yılında  Eğrigöz Köyü  108  hane olup, 80258 akça vergi  tesbiti yapılmıştır.Hazırlanan belgenin sonunu  Eğirgöz  muhtarı ve imamı mühürleri ile onaylamışlardır. Eğrigöz halkının ataları bu sülelerden gelmiştir.
1840 tarihli  Temettuat Defterlerindeki kayıtlara göre At, kısrak,deve, sığır, öküz,  manda, merkep,katır,koyun,kuzu,keçi,oğlak,arı kovanı yetiştirilmiş, buğday arpa, yulaf, afyon ekimi yapılmış, bostan ve bahçe ziraatı gelişmiştir
Doğrugöz Kasabasının tarih içinde nüfus göstergesi
Yıllar
1518
1530
1845
1872          
1935      
2000
2007
Nüfus
986
980
  420
450
11595
5718
4100
[1] Mehmet Candan’ın muhtarlığı zamanında 1959 yılında Belediye kuruldu. Sırı ile belediye başkanları. İbrahim Bircan(1959-1960, 1965-1969), Hacı Ali Dönmez(1960-1963), Ömer Yalçınkaya(1963-1965), Mehmet Çakır(1969-1974), Mehmet Gürlek(1974-1976), İbrahim Ethem Tunca(1976-1980), Orhan Genç(1980-1984), Halis Gürlek(1984-1989), Abdil Torlak(1989-1999), (Osman Fedai(1999-  -)
[2] Selçuklular ve Osmanlılar döneminde önemli yolların ve geçitlerin korunması ve bakımı için kurulan teşkilattır.
[3] Bu tarihi külliyeden günümüze bir tek cami kalmıştır. Zamanla han, çeşme, hamam, medrese yıkılmıştır. Köyün kurulmasına sebep olan o tarihi han  yok olmuş, ama vefakar köylüler bu hanı unutamamışlar, kasabanın en büyük meydanına “Hanönü” ismini vererek yaşatmışlardır.
[4] Köyün kurucusu Ali Bey’in mezarı Han Önü Camisinin karşısındaki  Şehit Turgut Makasçı İlköğretim Okulu’nun bahçesindedir. Mezartaşları sonradan konmuştur. Kitabesi yoktur.
[5] Eğrigöz’deki Hacı Haşimler sülalesi,  Altuntaş’tan göçen ailelerdendir.
[6] Bu gün vakıf evlerin olduğu yere Vakıf Caddesi  deniyor.
[7] MAD, nr. 9956, s. 83, 84.
[8] Ankara Kuyudu Kadime Arşivi nr.256 (H.881/M.1476)tarihli  vakıf defteri.
[9] Bereketzade İsmail Hakkı, Yâd-ı Mâzi, İstanbul. 1332 . s. 238.
[10] 1325/1909 yılında İhtiyat(yedek)askerliği görevini yapan Eğrigöz’lü askerler köylerine dönerken hatıra olarak bu sancağı yaptıp,camiye hediye etmişlerdir.
[11] ML.VRD.TMT.d.09594
[12] Köydeki Seyit Bayram Gazi vakfı tarlalarını kullanır.
 [14] 1829 Osmanlı – Rus Savasında Alay Sancaktarı Akşehir Eğrigöz Köyünden Osman oğlu Ali’ ye verilmiş Ünvandır. Belediye Başkanımız Osman FEDAİ’ nin Büyük Dedeleridir.(1840 Tarihli Eğrigöz Karyesi Temettuat defteri. No :   ML.VRD.TMT.d.09594 )
 
 
   
 
Bilgileriniz sistemimize kaydedilmektedir.
Webmaster (Somuncu)
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol